Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2018

majcia
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaSurvivedGirl SurvivedGirl
majcia
4833 c904
Reposted fromunterland unterland viaSurvivedGirl SurvivedGirl
majcia
To nieprawda, że najlepiej pamięta się pierwszy pocałunek. Najlepiej pamięta się ten z człowiekiem, którego najbardziej się kochało.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSurvivedGirl SurvivedGirl
majcia
5098 f942
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSurvivedGirl SurvivedGirl
majcia
3965 9e16
Reposted fromblubra blubra viaSurvivedGirl SurvivedGirl
7791 9e1f 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaSurvivedGirl SurvivedGirl
majcia
Ale nic się nie zmieni, póki sama o siebie nie zawalczysz.
— L. H. Anderson
majcia
5916 34ad 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaSurvivedGirl SurvivedGirl
majcia
4318 4274 500
Reposted frombabyface babyface viaanything anything
majcia
majcia
9770 b717
majcia
7887 af48
Reposted fromonlyman onlyman vialittlewhitelies littlewhitelies

July 16 2018

majcia
an easy light, the salty air, the soothing sound of the ocean
majcia
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaanything anything
majcia
2946 8d45
Przeżyjmy to jeszcze raz!
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne viaanything anything
majcia
5058 c1b2 500
Reposted fromtfu tfu viaanything anything
majcia
8471 9fbf 500
Reposted fromteijakool teijakool viaanything anything
majcia
Reposted fromFlau Flau viaskrzacik skrzacik
3699 315d 500
Reposted fromturquoise turquoise viasininen sininen
majcia
7736 17eb
Reposted fromsavatage savatage viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl